Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

KREDI BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“Şirket”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri, fatura bilgileri, meslek bilgisi, finansal durum ve malvarlığı verileri, skorlama verileri, lokasyon verileri, log kayıtları, medeni durum, askerlik durumu ile ilgili bilgiler, iletişim ve adres bilgileri, banka hesap bilgileri ve kredi kartı verileri gibi) ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler vb), yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Kredi sağlanmasına aracılık yapılması ile ilgili süreçlerin ilerletilmesi
 2. Hizmetin temininde müşterilerin finansal analizinin, skorlamasının ve fiyatlamasının yapılması
 3. İş ortakları, bankalar veya diğer finans kuruluşları ile olan ilişkilerin yönetimi
 4. Potansiyel iş ortakları ve finans kuruluşları ile iletişimin sağlanması
 5. Şirket’in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 6. Şirketin ürün ve hizmetlerinin önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası
 7. Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi
 8. Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetimi ve yürütülmesi
 9. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 10. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 11. Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 12. Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 13. Veri Sahibinin talep ve şikâyet yönetimi
 14. Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi
 15. Yetkili devlet kurumlarına mevzuata göre bilgi verilmesi

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere (bankalar, finans kuruluşları, işbirliği yapılan şirket veya kişiler, hissedarlar, tedarikçiler) aktarabilmektedir.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz:

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme.

Buna göre Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içen yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Kullanıcılarımız yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla Başvuru Formu’nda belirtilen yollarla Şirketimiz ile her zaman iletişime geçebilirler.